از تو می خواهم بگویم
هیچ چیز به اندازه ی خود خوشبخت بودن خوشبختی نمی آورد .

 

 

از تومی خواهم  بگویم

بی آن که در جستجوی قافیه باشم

و بی آن که حتی در جستجوی واژه ها باشم

در این شب ها که گویند عزیزترین شب های خداست

از تو می خواهم  بگویم

از تو که عاشقانه دوستت دارم و می دانم که دوستم داری

با ساده ترین کلمات

همراه با همین اشکی که دارد می غلتد و فرو می افتد

می خــــــــــــــــــــــــواهم بـــــــــــــــــــــــــــگویم دوســــــــــــــــــــــــــــتت دارم

امشب نه می خواهم برایت از آسمان خورشید بیاورم

نه می خواهم ستاره ها را برایت بچینم

و نه می خواهم به شهر آرزوها و رؤیاها بروم

فقط ساده و با صداقت

همراه با شاهدی صادق

از اعماق جانی سوخته

با چشمانی بارانی

می خــــــــــــــــــــــــــــــواهم بـــــــــــــــــــــــگویم دوســــــــــــــــــــــــــتت دارم

و می خواهم بگویم این نه سخنی است که تنها بر زبان آید

من تقدس عشقت را

بر کرامت وجودم نشانده ام

و اگر سراسر وجودم زبان باشد

یکسره خواهد گفت:

دوســـــــــــــــــــــــــــــــت دارم


موضوعات مرتبط: الهی
چهارشنبه یازدهم مرداد 1391 | 17:2 | محمد |

وقتی قرار شد من بیقرار "تو" باشم، ناگهان "تو" تنها قرار زندگی ام شدی...

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌


موضوعات مرتبط: هوای بارانی ، ساحل امن ، دوستت دارم
سه شنبه هشتم بهمن 1392 | 19:51 | محمد |

 

 

 

 

همیشه حق الناس پـــــــــــول نیست

گاهی دلیست  که باید میدادی و ندادی...


موضوعات مرتبط: یک دل
سه شنبه چهارم تیر 1392 | 16:6 | محمد |

بشنو این التماس رو

دفتر عشـــق که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیکه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه
بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو
گــــله نمیکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاکیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت
ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا
بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت
نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون
که عاشقــــت بود
بشنواین
التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ


موضوعات مرتبط: الهی ، عشق بازی ، دوستت دارم
دوشنبه سوم تیر 1392 | 21:22 | محمد |

        روزهای خاکستری

امتدادِ آوایِ جیرجیرکهایِ ناباورِ طلوع

شبگردیِ روزانه

چیزی از ضخامتِ غبارِ ذهنم 

کم نمی کند ...

  با لرزشِ دستانِ شعور 

خطوط دلتنگی ام را ترسیم می کنم ...

شاید هنوز طفیلِ خاطره ام 

شاید هنوز مُرده ام ...
موضوعات مرتبط: یک دل ، افتادگی
سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 | 17:56 | محمد |

همه آبهای دریاها هم نمیتوانند یک کشتی را غرق کنند

مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند

بنابراین

تمام نکات منفی دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت

مگر اینکه شما اجازه بدهید...

موضوعات مرتبط: ساحل امن ، عشق بازی
جمعه چهارم اسفند 1391 | 15:3 | محمد |

باد می وزد …

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

تصمیم با تو است . . .موضوعات مرتبط: هوای بارانی ، ساحل امن ، افتادگی
پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 19:30 | محمد |

آسمانی تاریک ، انتظار شبانه برای دیدن چهره ماه تو
پایان انتظار دیدن چهره ماهت ، نفسی تازه از یک دیدار عاشقانه در میان ستارگان همراه با چند قطره اشک شوق در چشمهایم.
در تب و تاب گفتن کلامی که می خواهم به تو بگویم

خیلی دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم!

اما...

نمیتوانم.
تو را میپرستم بعد از او که تو را برایم آفرید .
امشب رازی در دلم نهفته است  که تا به حال قلبم آن را به تو نگفته است.
میخواهم امشب به تو بگویم …… بگویم که دیگر تنها نیستم .
از لحظه ای که تو آمدی بی قرار یک لحظه تنهایی برای باور این عشق رویایی هستم!
تنها نیستم ، یا با تو ام یا به یاد تو…
میخواهم امشب به تو بگویم … بگویم که خیلی خوشبختم از اینکه تو را دارم .
تو را دارم و روزی صدها بار او که تو را به من داد شکر میکنم .
تو برایم یک هدیه باارزشی ، هدیه ای از طرف خدا ، برای این قلب تنها ، تا آخر دنیا .
میخواهم امشب به تو بگویم … بگویم که بدون توهرگز!
هرگز نمیتوانم ، بمانم در این دنیا ، نفس بکشم ، زندگی کنم برای فردا، یک فردای پوچ که بی تو نه لحظه قشنگی در آن است و نه پایان شیرینی دارد.
امشب میخواهم به تو بگویم … بگویم تو را میخواهم برای همیشه ، تا آخرین نفس ، آخرین نفسی که به عشق تو با همان نفس آخر از این دنیا بروم.
میخواهم امشب به تو بگویم ، بگویم که …

تو … را …

خیلی دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم


موضوعات مرتبط: اولین عاشق ، دوستت دارم
شنبه چهاردهم بهمن 1391 | 20:48 | محمد |

تو می آیی تو می آیی

        یقین دارم كه می آیی

                 زمانی كه مرا در بستر سردی

                               میان خاك بگذارند تو می آیی

 

 

خدا...

شبی همصحبتی میگفت:

{که با روییدن یک مرگ

شهابی می چکد

از چشمهای آسمان ناگاه}

و من با گریه پرسیدم:

چرا در مرگ دل

اما

سقوط بی نهایت اشک

کافی نیست؟


موضوعات مرتبط: یک دل ، اولین عاشق
شنبه سی ام دی 1391 | 21:13 | محمد |

 

 

01600000                                                                                                        01600000

یك باردختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود، ازش پرسید:
چرا دوستم داری؟واسه چی عاشقمی؟
پسر گفت: دلیلشو نمیدونم ...اما واقعا"‌دوست دارم
دختر گفت: تو هیچ دلیلی رو نمی تونی عنوان كنی...
... پس چطور دوستم داری؟چطور میتونی بگی عاشقمی؟
پسر گفت:من جدا"دلیلشو نمیدونم، اما میتونم بهت ثابت كنم
دختر گفت:ثابت كنی؟ نه! من میخوام دلیلتو بگی
پسر گفت:باشه.. باشه!!! میگم... چون تو خوشگلی،صدات گرم و خواستنیه،همیشه بهم اهمیت
میدی، دوست داشتنی هستی، با ملاحظه هستی، بخاطر لبخندت،
دختر از جوابهای اون خیلی راضی و قانع شد، متاسفانه، چند روز بعد، اون دختر تصادف وحشتناكی كرد و
به حالت كما رفت ، پسر نامه ای را كنارش گذاشت با این مضمون:
عزیزم، گفتم بخاطر صدای گرمت عاشقتم اما حالا كه نمیتونی حرف بزنی، میتونی؟نه !
پس دیگه نمیتونم عاشقت بمونم
گفتم بخاطر اهمیت دادن ها و مراقبت كردن هات دوست دارم اما حالا كه نمیتونی برام اونجوری باشی،
پس منم نمیتونم دوست داشته باشم
گفتم واسه لبخندات، برای حركاتت عاشقتم"
اما حالا نه میتونی بخندی نه حركت كنی پس منم نمیتونم عاشقت باشم
اگه عشق همیشه یه دلیل میخواد مثل همین الان،پس دیگه برای من دلیلی واسه عاشق توبودن وجود نداره
پسر ادامه داد:
عشق دلیل میخواد؟نه!معلومه كه نه!!
پس من هنوز هم عاشقتم !!
01600000

 

 

 


موضوعات مرتبط: اولین عاشق
پنجشنبه یازدهم آبان 1391 | 21:32 | محمد |

 این روزها ...

 

   تنم گرمی یک آغوش میخواهد با طعم عشق نه هوس !

 

  لبانم خیسی لبانی را میخواهد با طعم محبت نه شهوت !

 

  صورتم نوازش دستی را میخواهد با طعم ناز نه نیاز !

 

  تنی را میخواهم که روحم را ارضا کند

 

                 نه جسمم را !!!

 


موضوعات مرتبط: هوای بارانی ، عشق بازی
شنبه بیست و دوم مهر 1391 | 22:39 | محمد |

به فارسی : دوستت دارم

به انگلیسی : i love yu

به ترکی استانبولی : seni seviyorum

به زبان ایتالیایی: Ti Amo

به زبان یونانی: S'ayapo philo Su

به زبان روسی: Ya vas liubli

به زبان پرتقالی: Amo - te

به زبان فارسی: Dooset Daram

به زبان آلمانی: Ich liebe dich

به زبان اسپانیایی: Te quiero

به زبان سوئدی: Jag a Iskan dig

به زبان هندی: Mai tujhe pyaar kartha ho

به زبان فرانسه: Je t'aime

به زبان ارمنی: Jiroum em kez

به زبان انگلیسی: I Love You

به زبان ترکی: Seni seviyo rum

به زبان دانمارکی: Jeg elsker dig

به زبان چینی: Mi tuzya var ruem karata

به زبان سوئیسی: Cha'ha di ga''rn

به زبان برزیلی: Eu te arno

به زبان هلندی: Ik hou van jou

به زبان عربی: Ohebbak

به کردی:khosheem dave


موضوعات مرتبط: دوستت دارم
پنجشنبه سیزدهم مهر 1391 | 17:39 | محمد |

خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جای دارند آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ی آرامش در میان خلق معدن خیرند و دارنده ی پاکترین نیات از تو میخواهم نگهدارشان باشی.


موضوعات مرتبط: الهی
چهارشنبه دوازدهم مهر 1391 | 21:33 | محمد |

در آغـــــوش خــــدا گریــستــــم تــا نــوازشــــم کنــــد . .

پـــرسیـــد : فــــرزنـــدم پــــس آدمــــت کــــو ؟؟

اشـــک هــایــــم را پــــاک کـــردم و گفــــتم :

در آغـــــوش حـــوای دیـــگریــــــست . . .


موضوعات مرتبط: الهی
یکشنبه نهم مهر 1391 | 20:12 | محمد |

وقتی تنها شدی

بدون خدا همه رو بیرون کرده تا

خودت باشی و خودش


موضوعات مرتبط: الهی
دوشنبه سیزدهم شهریور 1391 | 17:4 | محمد |


درباره وب

سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست

شاید این قصه تنهایی ما کار خداست


انقدر سوخته ام با همه بی تقصیری

جهنم نگذارد به تنم تاثیری
پیوندهای وب
طراح قالب
امکانات وب

آمار وبلاگ

  • کاربران آنلاین :

  • بازديدها :

آمــوزش وبــلاگ نــویـسی